گواهی ها و رتبه بندی ها داده کاوانگواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

 

 

تقدیرنامه شرکت در الکامپ 1396

 

 

تقدیرنامه حضور در الکامپ 1395