کار تیمی

تیم داده کاوان داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
کارشناس اداری و پشتیبانی
مرتضی جعفری
مرتضی جعفری
مدیر فروش
پدرام مکرمی
پدرام مکرمی
 توسعه دهنده ارشد - Scrum Master 
اعظم صادقی
اعظم صادقی
توسعه دهنده نرم افزار
محمد فخرپور
محمد فخرپور
توسعه دهنده نرم افزار
علی بلیانی
علی بلیانی
توسعه دهنده نرم افزار
رضا دیناروند
رضا دیناروند
توسعه دهنده نرم افزار
رسول قربانی
رسول قربانی
توسعه دهنده نرم افزار
میلاد کمری
میلاد کمری
توسعه دهنده نرم افزار
فرید فریدونی
فرید فریدونی
توسعه دهنده نرم افزار
فرزانه صفری
فرزانه صفری
کارشناس مالی
انسیه احمدی
انسیه احمدی
مشاور مالی