کار تیمی

تیم داده کاوان داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
پشتیبانی فنی
مرتضی جعفری
مرتضی جعفری
مدیر فروش
نازنین فریدنی
نازنین فریدنی
کارشناس اداری
محمد فخرپور
محمد فخرپور
توسعه دهنده نرم افزار
علی بلیانی
علی بلیانی
توسعه دهنده نرم افزار
فرید فریدونی
فرید فریدونی
توسعه دهنده نرم افزار
هدیه چپردار
هدیه چپردار
توسعه دهنده نرم افزار
انسیه احمدی
انسیه احمدی
مشاور مالی