کار تیمی

تیم داده کاوان داده کاوان

پدرام پرستوک
پدرام پرستوک
مدیرعامل
اسد زرنوشه
اسد زرنوشه
مدیر فنی
علیرضا زینلی
علیرضا زینلی
پشتیبانی فنی
عظیم ربیع زاده
عظیم ربیع زاده
مدیر دیجیتال مارکتینگ
فرید فریدونی
فرید فریدونی
توسعه دهنده نرم افزار
امیررضا بسمی
امیررضا بسمی
توسعه دهنده نرم افزار
هدیه چپردار
هدیه چپردار
توسعه دهنده نرم افزار
امیر طهمورثی
امیر طهمورثی
توسعه دهنده نرم افزار